Regulamin sprzedaży i korzystania z serwisu


§ 1 Definicje

 1. Regulamin – niniejszy zbiór zasad regulujących korzystanie z serwisu internetowego pod adresem globalnyinwestor.pl oraz zasady sprzedaży oraz świadczenia usług za jego pośrednictwem.

 2. Serwis – strona internetowa znajdująca się pod adresem internetowym www.globalnyinwestor.pl

 3. Administrator – administratorem i właścicielem serwisu jest Skuteczne Systemy Paweł Nowak z siedzibą w Krakowie, 31-222, ul. Malinowa 4, NIP 676-155-33-94 REGON 122661678

 4. Klient – osoba fizyczna, prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, przy zastrzeżeniu, iż Klient, mający zamiar korzystania z Serwisu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub reprezentujący osobę prawną nie jest konsumentem w rozumieniu przepisów powszechnie obowiązującego prawa. W niniejszym Regulaminie Klientem będziemy określali każdego kto przegląda strony Serwisu, dokonuje zakupów Usług Szkoleniowych czy zapisuje się na płatne, czy bezpłatne biuletyny informacyjne.

 5. Oferta – aktualna oferta cenowa, która oprócz ceny może zawierać również dodatkowe szczegóły takie jak zakres oferty, termin realizacji usługi, miejsce realizacji usługi, inne warunki realizacji usługi.

 6. Usługi Szkoleniowe – usługi świadczone przez Administratora opisane szczegółowo w § 4 Regulaminu.

 7. Zamówienie - zgłoszenie chęci kupna Usług Szkoleniowych na warunkach określonych w Regulaminie oraz Ofercie zamieszczonej na stronie Serwisu poprzez kliknięcie przycisku zamówienia znajdującego się w Serwisie i wypełnienie następnie pojawiającego się formularza zgłoszenia.

 8. Umowa – umowa cywilnoprawna do zawarcia której dochodzi poprzez złożenie Zamówienia, której przedmiotem jest nabycie Usług Szkoleniowych. Integralną częścią Umowy jest Polityka Prywatności, Regulamin i Oferta.

 9. Treści – wszelkie informacje przekazywane za pośrednictwem Serwisu, wiadomości poczty elektronicznej z adresów e-mail Serwisu, dostępne w Materiałach Szkoleniowych, a także przekazywane w ramach Usługi Szkoleniowej.

 10. Materiały Szkoleniowe – wszelkie materiały w formie drukowanej, plików tekstowych, plików video lub plików audio przekazywane Klientowi przez Administratora w ramach realizacji Usługi Szkoleniowej.

 11. Trener – osoba prowadząca szkolenie.

§ 2 Przepisy ogólne

 1. Regulamin określa zasady sprzedaży za pośrednictwem Serwisu oraz świadczenia Usług Szkoleniowych przez Administratora.

 2. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Serwisu poprzez zawarcie Umowy na odległość, pomiędzy Administratorem a Klientem.

 3. Każdy Klient składający Zamówienie w Serwisie jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem, Polityką Prywatności i aktualną Ofertą na którą składa Zamówienie.

 4. Poprzez złożenie Zamówienia w Serwisie Klient potwierdza fakt zapoznania się z Regulaminem, Polityką Prywatności i aktualną Ofertą i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie.

 5. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z Serwisem to dowolna graficzna przeglądarka internetowa z włączoną obsługą JavaScript i cookies. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe funkcjonowanie Serwisu, którego przyczyną jest brak spełnienia wymienionych wymagań technicznych.

 6. Informacje o wszystkich przerwach technicznych, błędach technicznych i awariach oraz ewentualnych związanych z nimi konsekwencjach dla Klientów będą umieszczane na stronie głównej Serwisu.

 7. Administrator dokłada wszelkich niezbędnych starań do prawidłowego działania Serwisu.

§ 3 Zawarcie Umowy

 1. Zamówienie można złożyć poprzez kliknięcie przycisku zamówienia znajdującego się w Serwisie i wypełnienie następnie pojawiającego się formularza zgłoszenia.

 2. Po dokonaniu wyboru sposobu płatności Klient dokonuje płatności on-line na stronie wybranego banku lub portalu płatniczego, zgodnie z właściwym regulaminem tego podmiotu, udostępnionym pod jego domeną. W przypadku niektórych Usług Szkoleniowych nie będzie dostępna płatność on-line. W takim przypadku Klient otrzyma informację o numerze konta Administratora, na które należy dokonać płatność. Wiadomość w takim przypadku zostanie wysłana do Klienta pocztą elektroniczną wraz z potwierdzeniem zamówienia na adres e-mail podany w Zamówieniu.

 3. Każde Zamówienie weryfikowane jest w sposób zautomatyzowany poprzez wysłanie wiadomości poczty elektronicznej na adres podany przez Klienta.

 4. Otrzymanie wiadomości poczty elektronicznej informującej o przyjęciu Zamówienia oznacza, iż Zamówienie zostało złożone prawidłowo i doszło do zawarcia Umowy. Świadczenie Usług Szkoleniowych następuje po otrzymaniu przez Administratora ceny, której zapłaty Klient dokonuje po przekierowaniu na stronę wyboru sposobu płatności lub bezpośrednio przelewem na konto Administratora.

 5. Jeżeli Zamówienie dotyczy Usług Szkoleniowych świadczonych drogą elektroniczną,  wtedy po dokonaniu płatności Administrator rozpoczyna świadczenie Usług niezwłocznie po otrzymaniu opłaconego Zamówienia, na co Klient wyraża zgodę, a także w przypadku gdy świadczenie usług polega na dostarczaniu Materiałów Szkoleniowych przesyła je w ciągu 14 dni od dnia zakupu na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu zgłoszenia wraz z rachunkiem, o ile żądanie jego wystawienia zostanie zgłoszone przez Klienta w formularzu płatności.

 6. Jeżeli Zamówienie dotyczy Usług Szkoleniowych świadczonych w formie tradycyjnego szkolenia stacjonarnego, Klient po złożeniu Zamówienia ma możliwość dokonania płatności częściowej w wysokości 20% wartości Usługi Szkoleniowej do 3 dni po zakupie. Pozostała część płatności powinna być dokonana nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia podanym w Ofercie oraz wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie zamówienia.

 7. Jeżeli Zamówienie dotyczy Usług Szkoleniowych świadczonych w formie tradycyjnego szkolenia stacjonarnego, Administrator zastrzega sobie prawo do:

     a) przesunięcia szkolenia na inny termin w przypadku, gdy liczba zgłoszonych 
         uczestników jest mniejsza niż 4 osoby


     b) zmiany miejsca szkolenia – z zastrzeżeniem że szkolenie odbędzie się w tym
         samym mieście, które zostało podane w odpowiedniej Ofercie


     c) modyfikacji godziny rozpoczęcia i zakończenia szkolenia – z zastrzeżeniem
         stałej liczby godzin szkolenia podanych w odpowiedniej Ofercie

     d) zaproponowania Klientowi następnego terminu szkolenia, jeżeli liczba  
         zgłoszonych uczestników przekroczy ustaloną przez Administratora maksymalną
         liczbę uczestników dla danego typu szkolenia

 8. Przy zaistnieniu zdarzenia opisanego w  § 3 pkt. 7a , Administrator powiadomi niezwłocznie Klienta na adres poczty elektronicznej podanej w zamówieniu najpóźniej do 7 dni przed terminem szkolenia. Klient ma w takim przypadku prawo do odstąpienia od Umowy, o czym powinien powiadomić Administratora na adres poczty elektronicznej – nie później niż w ciągu 3 dni od otrzymania powiadomienia o zmianie. W takim przypadku Administrator zwróci Klientowi w ciągu 7 dni już zapłacone należność za szkolenie. Zwrot nastąpi na konto Klienta, które powinno zostać podane w wiadomości o rezygnacji. W takim przypadku Klientowi nie przysługuje dodatkowe odszkodowanie z żadnego tytułu.

 9. Przy zaistnieniu zdarzeń opisanych w  § 3 pkt. 7b i § 3 pkt. 7c, Administrator powiadomi niezwłocznie Klienta na adres poczty elektronicznej podanej w zamówieniu najpóźniej do 3 dni przed terminem szkolenia. W takim przypadku Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, ani dodatkowe odszkodowanie z żadnego tytułu.

 10. Przy zaistnieniu zdarzenia opisanego w § 3 pkt. 7d Administrator powiadomi niezwłocznie Klienta o takim fakcie na adres poczty elektronicznej podanej w zamówieniu najpóźniej w ciągu 1 dnia roboczego po złożeniu Zamówienia. Klient ma w takim przypadku prawo do odstąpienia od Umowy, o czym powinien powiadomić Administratora na adres poczty elektronicznej – nie później niż w ciągu 3 dni od otrzymania powiadomienia o zmianie. W takim przypadku Administrator zwróci Klientowi w ciągu 7 dni już zapłacone należność za szkolenie. Zwrot nastąpi na konto Klienta, które powinno zostać podane w wiadomości o rezygnacji. W takim przypadku Klientowi nie przysługuje dodatkowe odszkodowanie z żadnego tytułu.

 11. Podczas procesu składania Zamówienia lub korzystania z Usług Szkoleniowych Klient może być informowany o możliwościach dodatkowego zakupu materiałów uzupełniających, biuletynów, dodatkowego oprogramowania, jak również uczestniczenia w odpłatnych szkoleniach stacjonarnych i warsztatach.

§ 4 Zakres Świadczenia Usług Szkoleniowych

 1. W zależności od konkretnej Oferty przedstawionej w Serwisie, Administrator może świadczyć Usługi Szkoleniowe na dwa sposoby:

a) w formie tradycyjnego szkolenia stacjonarnego lub

b) w formie usług świadczonych drogą elektroniczną

 1. W przypadku Usług Szkoleniowych świadczonych formie tradycyjnego szkolenia stacjonarnego, Klient każdorazowo składając Zamówienie, przyjmuje Ofertę umieszczoną na stronach Serwisu. Usługa Szkoleniowa w takim przypadku dotyczy konkretnego zakresu, terminu i miejsca szkolenia, a także innych warunków uczestnictwa szczegółowo opisanych w Ofercie.

 2. W przypadku Usług Szkoleniowych świadczonych drogą elektroniczną, Administrator świadczy Usługi Szkoleniowe, oferowane na stronie Serwisu, pod domeną globalnyinwestor.pl

 3. Realizacja Usług Szkoleniowych przy zastrzeżeniu treści Oferty w szczególności może polegać na udostępnianiu Klientowi Materiałów Szkoleniowych w formie plików tekstowych, plików video lub plików audio:

a) za pośrednictwem Internetu (on-line),

b) za pośrednictwem wiadomości poczty elektronicznej,

c) na nośnikach video, dyskach komputerowych lub na wszystkich innych typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego.

 1. W przypadku Usług Szkoleniowych świadczonych drogą elektroniczną, Administrator nie zapewnia Klientowi indywidualnych konsultacji drogą poczty elektronicznej, czy też w jakikolwiek inny sposób.

 2. W przypadku dostawy Materiałów Szkoleniowych w formie pisemnej oraz utrwalonych na nośnikach video, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego Klient posiada prawo wyboru sposobu dostawy.

 3. Koszty przesyłki są pokrywane przez Klienta.

§ 5 Majątkowe Prawa Autorskie

 1. Dostarczane Klientom Materiały Szkoleniowe przechodzą na ich własność z chwilą ich przekazania z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego paragrafu.

 2. Przeniesienie własności egzemplarza utworu nie powoduje przejścia autorskich praw majątkowych do Materiałów Szkoleniowych.

 3. Treść Materiałów Szkoleniowych jest chroniona prawami autorskimi i należy do Administratora lub Trenera (Ustawa z dn 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904 z późn. zm.)), a ich reprodukowanie, przenoszenie, rozpowszechnianie, modyfikowanie, tłumaczenie na języki obce lub jakakolwiek dystrybucja jest zabroniona.

 4. Informacje podane na stronach Serwisu, a także dostarczane za pomocą poczty e-mail, poza użytkiem prywatnym Klienta lub innymi, zaznaczonymi w tej informacji celami, nie mogą być reprodukowane, przenoszone, rozprowadzane, modyfikowane lub tłumaczone na języki obce bez uprzedniej, pisemnej zgody Administratora.

 5. W przypadku Usługi Szkoleniowej prowadzonej w formie tradycyjnego szkolenia stacjonarnego, Klient nie ma prawa rejestrować szkolenia przy pomocy jakichkolwiek środków audiowizualnych, zarówno w formie nagrania audio, wideo jak i innych metod utrwalania na nośnikach w postaci cyfrowej czy analogowej.

§ 6. Zmiany w Regulaminie

 1. Administrator ma prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podawania przyczyn. Zmiany będą publikowane w Serwisie w postaci tekstu ujednoliconego.

 2. Klienci mają prawo i obowiązek zapoznać się ze zmienionym Regulaminem.

 3. Zmiany Regulaminu stają się skuteczne z dniem publikacji nowego Regulaminu.

 4. Oferty specjalne oraz promocje mogą wprowadzać dodatkowe warunki do Regulaminu. Zakup na podstawie takich ofert jest jednoznaczny z akceptacją zarówno Regulaminu jak i warunków zawartych w konkretnej ofercie specjalnej.

§ 7. Zwrot

 1. Zgodnie z treścią ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.) Klient ma możliwość zwrotu zakupionych produktów w terminie do 10 dni od dnia sprzedaży przy zachowaniu dowodu zakupu, o ile jest konsumentem w rozumieniu przepisów powszechnie obowiązujących.

 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:

a) świadczenia Usług Szkoleniowych rozpoczęto, za zgodą konsumenta, o której mowa w § 3 ust. 5 Regulaminu, przed upływem 10 dniowego terminu,

b) dotyczących nagrań audio i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania.

 1. Zwrotu Klient może dokonać poprzez przesłanie wiadomości poczty elektronicznej na adres Administratora zgłaszającej dokonania zwrotu.

 2. Jeśli towar zostanie zwrócony zgodnie z Regulaminem i obowiązującym prawem, Administrator zwraca uiszczoną cenę nabycia w ciągu 14 dni roboczych na wskazane przez Klienta konto bankowe.

 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z błędnego wykorzystywania oferowanych Usług Szkoleniowych.

§ 8. Pobieranie Danych

 1. Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe Klientów zgodnie z przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz Polityką Prywatności znajdującą się na stronie Serwisu w zakresie niezbędnym do realizacji i rozliczenia usług świadczonych w ramach Umowy.

 2. Administrator umożliwia Klientom przeglądanie i aktualizację danych osobowych, a także ich usunięcie w przypadku rozwiązania Umowy, chyba że ich zachowanie jest niezbędne dla realizacji praw Administratora, wynikających z rozwiązanej Umowy.

 3. Podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym niezbędne jest do przeprowadzenia transakcji zakupu. W interesie Klienta leży podanie prawidłowych danych umożliwiających kontakt i wykonanie Usług Szkoleniowych.

 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z błędnego podania danych.

 5. Administrator zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia, w wypadku gdy dane podane przez Klienta podczas rejestracji, będą niezupełne (brak imienia, nazwiska, adresu, nr telefonu bądź adresu mailowego), lub gdy dane podane przez Klienta są błędne lub nieprawdziwe.

 6. Podanie przez klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwia dokonanie zakupu. Dokonując zakupu Klient wyraża zgodę na wykorzystywanie danych osobowych Klienta w celu i w zakresie niezbędnym dla realizacji zamówienia przez Administratora (tj. realizacji Usługi Szkoleniowej, dostarczenia Klientowi Materiałów Szkoleniowych i dokonania rozliczeń).

§ 9. Ceny

 1. Wszystkie, aktualne ceny Usług Szkoleniowych podane są w Ofercie w ramach Serwisu.

 2. Ceny są podawane w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto.

§ 10. Reklamacje i rezygnacje

 1. Prawo do zgłoszenia reklamacji przysługuje Klientom, który są konsumentami.

 1. Reklamację Klient może złożyć w formie elektronicznej, przesyłając ją na adres poczty elektronicznej Administratora biuro@globalnyinwestor.pl

 2. W tytule wiadomości należy wpisać słowo „Reklamacja” oraz w treści wiadomości zwięzłe oznaczenie przedmiotu reklamacji.

 3. Reklamacja może dotyczyć w szczególności:

  a) jakości technicznej zapisu Materiałów Szkoleniowych,
  b) dostawy Materiałów Szkoleniowych,
  c) uszkodzeń nośników video, dysków komputerowych oraz wszystkich innych typów
      nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego na których dostarczane są
      Materiały Szkoleniowe,
  d) innych czynności Administratora, związanych z usługami oferowanymi przez
      niniejszy Serwis

 4. Administrator jest zobowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację w ciągu 14 dni w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej Klienta.
 1. Jeżeli reklamacja wymaga uzupełnienia danych niezbędnych dla jej rozpatrzenia Administrator niezwłocznie wzywa za pomocą poczty elektronicznej Klienta do jej uzupełnienia, a czas określony w punkcie poprzedzającym przedłuża się odpowiednio.

 2. Uprawnienia Klienta z tytułu reklamacji sprzedaży wygasają po roku od dnia sprzedaży, nie mniej Klient, będący konsumentem traci uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne bądź prawne Materiałów Szkoleniowych, jeżeli nie zawiadomi Administratora o wadzie w ciągu miesiąca od jej wykrycia.

 3. Klient może zrezygnować z zamówionej Usługi Szkoleniowej prowadzonej w formie tradycyjnego szkolenia stacjonarnego nie później niż na 7 dni przed terminem szkolenia podanym w odpowiedniej Ofercie. W przypadku chęci rezygnacji Klient powinien wysłać stosowną informację do Administratora w formie wiadomości poczty elektronicznej na adres biuro@globalnyinwestor.pl.  W tytule wiadomości należy wpisać słowo „Rezygnacja” oraz w treści wiadomości zwięzłą informację, którego szkolenia dotyczy rezygnacja. W takim przypadku Administrator zwróci Klientowi w ciągu 7 dni już zapłacone należności za szkolenie. Zwrot nastąpi na konto Klienta, które powinno zostać podane w wiadomości o rezygnacji. Jeżeli jednak rezygnacja nastąpi później niż na 7 dni przed terminem szkolenia, wtedy Administrator może obciążyć Klienta opłatą w wysokości do 20% Usługi Szkoleniowej związaną z przygotowaniem Usługi Szkoleniowej. Rezygnacja jest jednoznaczna z odstąpieniem od Umowy z winy Klienta.

§ 11 Wyłączenie odpowiedzialności

 1. Wszystkie Treści zawarte w Serwisie, Materiałach Szkoleniowych, biuletynach, wiadomościach poczty elektronicznej a także przekazywane w ramach Usługi Szkoleniowej mają wyłącznie charakter informacyjny i edukacyjny. Wszelkie decyzje, w tym decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie tych Treści podejmowane są na odpowiedzialność Klienta.

 2. Treści zawarte w Serwisie :

  a) zostały przygotowane wyłącznie w celach informacyjnych, przez co nie mogą być  traktowane jako doradztwo finansowe, prawne, podatkowe czy też jakiekolwiek inne doradztwo inwestycyjne w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. "Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi"

  b) nie stanowią żadnej "rekomendacji" w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Zgodnie z powyższym Administrator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie Treści zawartych w Serwisie

 3. Administrator nie świadczy doradztwa w związku z opisywanymi transakcjami ani nie udziela porad inwestycyjnych lub rekomendacji zawarcia transakcji, co oznacza, że udzielone informacje nie mają charakteru porady inwestycyjnej lub rekomendacji. Ostateczna decyzja zawarcia transakcji należy wyłącznie do Klienta . Serwis nie występuje w roli pośrednika ani przedstawiciela. Przed zawarciem jakiejkolwiek transakcji na podstawie Treści przekazywanej za pośrednictwem Serwisu, każdy Użytkownik powinien, nie opierając się na informacjach publikowanych za pośrednictwem Serwisu, określić jej ryzyko, potencjalne korzyści oraz straty z nią związane, jak również charakterystykę, konsekwencje prawne, podatkowe i księgowe transakcji oraz konsekwencje zmieniających się czynników rynkowych.

 4. Administrator  nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody jakie może ponieść Klient w wyniku zawarcia którejkolwiek z opisywanych transakcji, czy wykorzystania Treści przekazywanej przez Serwis, a także w ramach Usługi Szkoleniowej.